• A-kwaliteit budgetprijzenA-kwaliteit budgetprijzen
 • Blussers incl. 1ste keuringBlussers incl. 1ste keuring
 • 2 jaar garantie2 jaar garantie
 • Contact Budgetblusser085 070 9478

Algemene voorwaarden

Algemeen
Budgetblusser.nl

Kantoor en magazijn Gorinchem:
Papland 13E+F
4206 CK Gorinchem

Magazijn Heereveen (geen bezoek mogelijkheid)
Uraniumweg 12-D
8445 PH Heerenveen
T:  085-0709478
@: info@budgetblusser.nl

Budgetblusser.nl is een handelsnaam van Meis Brandbeveiliging BV. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23040248.

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Meis Brandbeveiliging B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23040248.


1 – Definities
1.1. Onder “Meis” wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan “Meis Brandbeveiliging B.V en handelsnaam budgetblusser”.
Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Meis heeft gesloten.
Pandemie : een virus, griep of ziekte die door de WHO tot pandemie is verklaard.
Prestaties : de levering van zaken, het uitvoeren van diensten of de aanneming van werk.
Overeenkomst : schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Meis en Opdrachtgever.
Voorwaarden : deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2 – Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle door Meis gedane aanbiedingen.
2.2 De toepasselijkheid van de inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 – Aanbieding / totstandkoming van Overeenkomst
3.1 Aanbiedingen van Meis zijn vrijblijvend en in ieder geval slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering van de Overeenkomst door Meis onder normale
omstandigheden en op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Indien de uitvoering niet onder normale omstandigheden en genoemde werktijden geschiedt, is Opdrachtgever gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Meis te vergoeden.
3.3 Meis heeft het recht een kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever te laten verrichten. Indien de kredietwaardigheid naar de beoordeling van Meis onvoldoende blijkt, is Meis bevoegd een reeds gedane aanbieding te herroepen of een Overeenkomst te ontbinden.
3.4 De Overeenkomst komt tot stand op de dag dat Meis de door Opdrachtgever behoorlijk voor akkoord ondertekende aanbieding of door Meis opgestelde Overeenkomst ontvangt en aanvaardt, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Meis.
3.5 Indien tussen partijen geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever verplicht alle documenten die Meis hem ten behoeve van de aanbieding ter beschikking heeft gesteld, ter keuze van Meis aan Meis ter hand te stellen dan wel te vernietigen op een verantwoorde en vertrouwelijke wijze.

4 – Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze Voorwaarden anders is bepaald. Onder af-fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Meis.
4.2 Meis is bevoegd prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet of uit overheidsmaatregelen door te berekenen aan Opdrachtgever.
4.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van diensten, is Meis gerechtigd de
overeengekomen tarieven te wijzigen met ingang van 1 januari van ieder jaar. Een Opdrachtgever-consument die niet akkoord wenst te gaan met deze tariefwijziging is gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur waarop de tariefwijziging is aangegeven, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefwijziging in werking treedt.

5 – Meer- of minderwerk
5.1 Indien Meis meent dat er sprake is van meerwerk, zal Meis aan Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de prijs en de termijn van voltooiing van de Prestaties. Meis is gerechtigd haar prestaties op te Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024 schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever over de gevolgen van het meerwerk.
5.2 Opdrachtgever is verplicht de prijs voor het meerwerk bij de eerstvolgende betalingstermijn te voldoen.
5.3 Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Meis. Verrekening van het overeengekomen minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, dan heeft Meis aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen beiden. Indien er geen sprake is van meerwerk, dan heeft Meis aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van het minderwerk.
5.4 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst te wenst te beëindigen, anders dan op grond van ontbinding op een wettelijke grond, is Opdrachtgever aan Meis een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de overeengekomen prijs verminderd met de door Meis genoten besparingen.

6 – Levering en levertijd
6.1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; b) de dag van ontvangst van de door Opdrachtgever bezorgde bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; c) de dag dat Opdrachtgever alle voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten heeft vervuld; e) de dag van ontvangst door Meis van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
6.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijving van een overeengekomen fatale levertijd is Meis eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Meis schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Meis alsnog nalaat om haar verplichtingen binnen een termijn van 14 dagen na ingebrekestelling na te komen.
6.3 Zaken worden geacht te zijn geleverd wanneer ze, indien keuring is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer ze voor verzending gereed zijn, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
6.4 Voor werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever buiten de in artikel 3.2 vermelde werktijden worden verricht, gelden de volgende toeslagen op de tarieven en voorrijkosten: avond- en nachturen (ma t/m vrij): 150%, zaterdag, zondag en feestdagen: 200%.

Levertijden Budgetblusser.nl

Budgetblusser verstuurd de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Budgetblusser.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Budgetblusser.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Budgetblusser.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door Budgetblusser.nl gedragen. Budgetblusser.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen.
Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

7 – Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
7.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien wijzigingen ontstaan in de werk- en installatieomstandigheden, is Meis bevoegd de levertijd naar redelijkheid te verlengen.
7.2 Meis heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoedingen indien: a) de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Meis kan worden toegerekend, of b) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

8 – Verplichtingen van Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Meis de aan haar opgedragen Prestaties op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op gebruikelijke werktijden (artikel 3.2) en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
8.2 Indien de start dan wel de voortgang van de Prestaties wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan Meis, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Meis als gevolg daarvan lijdt.
8.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Meis tijdig, doch uiterlijk voor aanvang van de Overeenkomst, beschikt over alle noodzakelijke informatie en stukken zoals vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de informatie.
8.4 Opdrachtgever zorgt er tijdig voor dat er een adequate energie- en/of wateraansluiting aanwezig is ten Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024 behoeve van de door Meis te verrichten Prestaties en verschaft Meis kosteloos de benodigde energie en water.
8.5 Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van een te leveren systeem op de daarvoor noodzakelijke netten en garandeert dat deze netten voldoen aan de wettelijke en de door Meis technisch gestelde vereisten.
8.6 Opdrachtgever verleent Meis hierbij toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door Meis worden verricht.

9 – Betaling
9.1 Facturen van Meis dienen – tenzij anders bepaald – binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door Meis aangegeven wijze. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend alleen indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

Mogelijkheid van betaling bij budgetblusser:

 1. Betaling per I-deal.
 2. Betaling met Pay-pal.
 3. Betaling doormiddel van overboeking.

9.2 Alle aan Meis gedane betalingen door opdrachtgever – behoudens die inzake rente en kosten – zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen, ongeacht andersluidende omschrijving door opdrachtgever.
9.3 Meis behoudt zich het recht voor bij afwijkende vormen van facturering administratiekosten in rekening te brengen.
9.4 Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan opdrachtgever toegestaan en opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
9.5 De Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur, ontheffen opdrachtgever nimmer van de plicht de betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de factuur.
9.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Meis zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art.
6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.7 Meis is te allen tijde gerechtigd om zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.
9.8 Alle vorderingen van Meis op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.
9.9 Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en Meis overgaat tot het nemen van invorderingsmaatregelen, is Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale uitstaande bedrag, met een minimum van € 75,- onverminderd het recht van Meis om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
9.10 De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

10 – Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
10.1 Het risico van verlies, beschadiging of tenietgaan van de zaken gaat vanaf de levering over op Opdrachtgever.
10.2 Meis behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken alsmede daarbij horende documenten, tot het moment van ontvangst van betaling van al hetgeen Meis in verband met de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft.
10.3 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Meis geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Meis te bewaren. Opdrachtgever is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen inbraak-, brand-, waterschade en frauduleuze Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024
handelingen.
10.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Meis, of Meis goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Meis bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Kosten voor het terughalen van geleverde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11 – Garantie en Klachten
11.1 Indien binnen een termijn van 6 maanden na levering in geval van eenvoudige levering van zaken zonder werkzaamheden met een maximum van 12 maanden nalevering, gebreken optreden in de zaken of systeem, worden deze naar keuze van Meis kosteloos hersteld of vervangen. In geval van vervanging wordt Meis eigenaar van de vervangen onderdelen.
11.2 De garantie vervalt in zijn geheel indien zonder voorafgaande toestemming van Meis door derden werkzaamheden zijn verricht aan het systeem of de zaken.
11.3 Geen garantie geldt voor gebreken die Meis niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten door of namens Opdrachtgever, daarin begrepen fouten of gebreken in informatie die door of namens Opdrachtgever is verstrekt, geweld van buitenaf, onvoldoende onderhoud en overbelasting, alsmede gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a) normale slijtage; b) montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever; c) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen; d) in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen c.q. zaken; e) materialen of zaken die door Opdrachtgever aan Meis ter bewerking zijn verstrekt; f) materialen of zaken, werkwijze en constructies, voor zover op uitdrukkelijke
instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede de door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; g) het geleverde niet conform bestemming is gebruikt.
11.4 Een beroep op de garantie komt Opdrachtgever uitsluitend toe indien hij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had kunnen ontdekken Meis ter zake schriftelijk informeert. Opdrachtgever dient Meis schriftelijk aan te geven wat de aard van het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd.
Tevens dient Opdrachtgever aannemelijk te maken dat het gebrek aan Meis kan worden toegerekend.
11.5 Op door Meis uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen herstelwerkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Meis om ingeval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

12 – Ontbinding
12.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
12.2 Meis is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien sprake is van toepasselijkheid van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. Meis zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.3 In geval van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtgever en in de gevallen genoemd in artikel 12.2, heeft Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024 Meis steeds het recht om volledige vergoeding voor alle hieruit voortvloeiende schade te vorderen. Indien er sprake is van een Overeenkomst tot levering van diensten, is Opdrachtgever tevens aan Meis een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de totaalprijs die Opdrachtgever verschuldigd is over het restant van de looptijd van de Overeenkomst.
12.4 Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is Meis bevoegd haar Prestaties op te schorten. In geval van opschorting wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Meis bespaarde kosten en is Meis bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken grondstoffen, materialen of onderdelen voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan.
12.5 In geval van ontbinding krachtens lid 12.2 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaats gevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Meis bespaarde kosten. Opdrachtgever is gehouden om het voornoemde bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waaraan Meis bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
12.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

13 – Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Meis jegens Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst aan Meis betaalde bedrag.
13.2 Meis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade enz.
13.3 Aanspraken van Opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Meis zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
13.4 De rechtsvordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Meis verjaart door verloop van een jaar, of voor een Opdrachtgever-consument door verloop van twee jaren, nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

14 – Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de
Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden,
weersomstandigheden, Pandemie, brand en overige ernstige storingen in het bedrijf van Meis of diens leveranciers, van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen, import- en handelsverboden, niet-nakoming van de verplichtingen door een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Meis, natuur- en/of kernrampen, storingen of tekortkomingen in energie-/watervoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van derden.
14.3 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

15 – Bijzondere voorwaarden in geval van pandemie
15.1 Gedurende een Pandemie met enige economische impact, gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

 • alle in aanbiedingen opgegeven prijzen en (op)leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen derhalve door
  Meis tijdens de looptijd van de aanbieding worden gewijzigd;
  Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024
 • kostprijsverhogingen die in verband kunnen worden gebracht met de Pandemie, kunnen worden
  doorberekend aan Opdrachtgever, ongeacht of een vaste prijs is overeengekomen;
 • aangeboden producten die niet beschikbaar zijn, kunnen worden vervangen door gelijkwaardige
  producten;
 • opschorting van werkzaamheden, afzegging van afspraken of andere verhindering van de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden veroorzaakt aan de zijde van Opdrachtgever komt voor rekening van Opdrachtgever en zal worden gefactureerd alsof de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

  16 – Intellectuele eigendom
  16.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan Opdrachtgever geleverde Prestaties (inclusief de daarbij horende gegevens, documenten en informatie) gaan nimmer over op Opdrachtgever en blijven berusten bij Meis. Meis heeft het exclusieve recht tot openbaring, verwezenlijking en verveelvoudiging en Opdrachtgever beschikt enkel over een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat slechts ontstaat na volledige betaling van de prijs.
  16.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Meis gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen. Opdrachtgever is alleen bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Meis zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst rechtmatig is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Meis kan worden toegerekend.
  16.3 Opdrachtgever mag door Meis geleverde programmatuur alleen in eigen bedrijf, kantoor, instelling of organisatie gebruiken en alleen voor de installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan geleverde programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De broncode van geleverde programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan Opdrachtgever verstrekt.

  17 – Bescherming persoonsgegevens
  17.1 De volgende definities zijn van toepassing voor dit artikel:
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” staat voor de partij die de doeleinden en middelen bepaalt voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Als beide partijen als Verwerkingsverantwoordelijke fungeren, worden ze aangeduid met “Medeverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens”.
 • “Inbreuk op Persoonsgegevens” is een reeks omstandigheden die een feitelijke of redelijke mogelijkheid betreffen voor ongeoorloofde toegang tot of bezit van, of verlies of vernietiging van, Persoonsgegevens. De omstandigheden die bijdragen aan Inbreuk op Persoonsgegevens kunnen opzettelijk, onopzettelijk of toevallig zijn en de toegang, het verlies of de vernietiging kan worden bevestigd of uitsluitend worden vermoed.
 • “Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens” staat voor alle toepasselijke wetten en
  voorschriften met betrekking tot Persoonsgegevens.
 • “Gewijzigde Persoonsgegevens” staat voor Persoonsgegevens die Opdrachtgever met andere gegevens of informatie combineert, met inbegrip van maar niet beperkt tot geolocatiegegevens, identificatiegegevens voor personen die niet in bezit zijn van Meis of openbaar beschikbare gegevens. Voor de duidelijkheid maken Gewijzigde Persoonsgegevens deel uit van Persoonsgegevens.
  Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024
 • “Persoonsgegevens” staat voor informatie en gegevens in verband met de Overeenkomst die zijn
  gerelateerd aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon of die anderszins onderworpen zijn aan de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens.
 • “Verwerking” staat voor elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op verzamelingen van Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, delen, afstemmen, beperken, wissen of vernietigen.
 • 17.2 Naleving van de wet. Partijen houden zich aan de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst. Voor zover nodig, zullen Partijen in goed vertrouwen samenwerken om eventuele wijzigingen aan te brengen of om aanvullende overeenkomsten te sluiten, zoals vereist door een wijziging in de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens.
 • 17.3 Eigendom van Persoonsgegevens. Alle Persoonsgegevens binnen de producten of diensten van Meis zijn eigendom van Meis.
 • 17.4 Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke. Voordat Opdrachtgever Persoonsgegevens aan Meis verstrekt, is hij de Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens en verantwoordelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot die gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kennisgeving aan de personen waarvoor hij Persoonsgegevens verstrekt aan Meis. Zodra Opdrachtgever Persoonsgegevens aan Meis
  heeft verstrekt, zijn Meis en Opdrachtgever Medeverantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.
 • 17.5 Gedeelde rechten en verplichtingen. Indien een partij Persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden buiten het bereik van de Overeenkomst, draagt die partij de daaruit voortvloeiende kennisgevingsverplichtingen.
 • Indien Persoonsgegevens zijn betrokken bij een Inbreuk op Persoonsgegevens, is de partij op wiens systeem de gegevens waren opgeslagen verantwoordelijk voor alle kennisgevingen en bijbehorende kosten. Tenzij de wet of bevoegde regelgever voor een partij dit verbiedt, zal de partij die de kennisgeving verstrekt redelijke inspanningen leveren om met de andere partij te coördineren wat er in de inhoud van de kennisgeving staat voordat deze plaatsvindt.
  Indien een partij tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst kennis neemt van een: (i) klacht of bewering die een schending van de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens aangeeft; (ii) verzoek van een of meer personen die Persoonsgegevens willen inkijken, corrigeren of verwijderen; of (iii) een vraag of klacht van een of meer personen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, zal deze partij redelijke inspanningen leveren om de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, behalve voor zover dit voor dergelijke partij verboden is door de wet, wetshandhaving of een bevoegde
  regelgever. Partijen bieden elkaar redelijke commerciële hulp om de zaak te onderzoeken, de relevante informatie te identificeren, een reactie voor te bereiden, een rechtsmiddel te implementeren en/of samen te werken aan het voeren van of verdedigen tegen een vordering, rechtbank of regelgevende procedures. Partijen zullen overeenkomen om alle redelijke commerciële en wettelijke stappen te nemen
  om Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige openbaarmaking.
 • 17.6 Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever Indien Opdrachtgever Persoonsgegevens aan Meis verstrekt, waarborgt Opdrachtgever dat hij hiervoor de wettelijke bevoegdheid bezit. Opdrachtgever informeert de personen wiens Persoonsgegevens aan Meis Algemene leveringsvoorwaarden Meis Brandbeveiliging BV – 2024 worden verstrekt, voordat deze gegevens aan Meis worden verstrekt. Meis heeft de mogelijkheid om een kennisgeving aan Opdrachtgever te verstrekken om voor dit doel de inhoud van de kennisgeving te verspreiden die van toepassing is op de producten en diensten die Meis onder de Overeenkomst levert.
 • Indien Opdrachtgever andere gegevensbronnen gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geolocatiegegevens, om Persoonsgegevens met elkaar te verbinden die in prestaties in het kader van de Overeenkomst zijn verwerkt, draagt Opdrachtgever alle verantwoordelijkheid en verplichtingen onder de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens voor dergelijke Gewijzigde Persoonsgegevens. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het maken en verwerken van Gewijzigde Persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens.
 • Indien Opdrachtgever Persoonsgegevens of Gewijzigde Persoonsgegevens gebruikt voor directe
  marketingdoeleinden, houdt Opdrachtgever zich aan, en is hij alleen verantwoordelijk voor de naleving van, de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens, met inbegrip van alle toepasselijke verplichtingen om direct marketing uitsluitend uit te voeren nadat expliciet toestemming is verkregen.

  17.7 Rechten en verplichtingen van Meis
 • Meis kan Persoonsgegevens delen met de dienstleveranciers van Meis, maar uitsluitend conform de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens en met de nodige beveiligingen.
 • Voor zover Meis Persoonsgegevens onder de Overeenkomst verwerkt, bewaart Meis de
  Persoonsgegevens gedurende de termijn van de Overeenkomst en daarna zoals door de Overeenkomst kan worden vereist, om de wettelijke rechten van Meis te beschermen of zoals kan worden vereist door de wetgeving en/of auditvereisten. Voor zover Meis Persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden die losstaan van de Overeenkomst, fungeert Meis voor deze Persoonsgegevens als
  Verwerkingsverantwoordelijke en neemt hij als zodanig wettelijke verantwoordelijkheden op zich,
  inclusief voor het bepalen van de juiste bewaartermijn.

  18 – Toepasselijk recht – Geschillen
  18.1 Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst
  door het Nederlands recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
  18.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden, de Overeenkomst of
  daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging
  tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is

Retourneren artikelen

Bij het retourneren van artikelen dient u eerst een retournummer aan te vragen via info@budgetblusser.nl.
Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 14 dagen worden teruggestuurd. Bij ontvangst van de goederen krijgt U het volledige bedrag  teruggestort. U draagt zelf de kosten van de retourzending.

Retour adres is:

Magazijn Budgetblusser.nl
Papland 13-F
4206 CK Gorinchem
Nederland

Budgetblusser.nl doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Klachten
Heeft u klachten, laat het ons weten! Dit kan via e-mail info@budgetblusser.nl. of  telefonisch via  085-0709478. Wij zullen dan een passende oplossing zoeken.

Afspraken
Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Budgetblusser.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.